ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู-บุคลากร
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
โครงสร้างการบริหารงาน
งานวิชาการ
งานงบประมาณ
งานบุคลากร
งานทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี
สถิติครูและนักเรียน
ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน
สำหรับครู
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง
แผนที่
ภาพบรรยากาศร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒
 
  เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทวารวดี ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
โดยในข่วงเช้าได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และท่านผู้อาวุโสที่ให้ความอนุเคราะห์
โรงเรียนด้วยดีเสมอมา และในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมขบวนแห่สงกรานต์จัดโดย เทศบาลนครนครปฐม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ