ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู-บุคลากร
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
โครงสร้างการบริหารงาน
งานวิชาการ
งานงบประมาณ
งานบุคลากร
งานทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี
สถิติครูและนักเรียน
ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน
สำหรับครู
ผลงานครู
ผลงานครู
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี

ชื่อ : โรงเรียนทวารวดี

ตราประจำโรงเรียน : องค์พระปฐมเจดีย์

อักษรย่อ : ท.ว.

สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า - สีเทา

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นลีลาวดี

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระเทพประทานพร

ปรัชญาโรงเรียน : “ปญฺญา นรานํ รตนํ” ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4

สังกัดเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

จำนวนครู 21 คน

จำนวนอัตราจ้าง 5 คน

จำนวนนักเรียน ชาย 100 คน หญิง 164 คน รวม 264 คน

 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ