ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี

ชื่อ : โรงเรียนทวารวดี

 

ตราประจำโรงเรียน : องค์พระปฐมเจดีย์

 

อักษรย่อ : ท.ว.

 

สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า - สีเทา

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นลีลาวดี

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระเทพประทานพร

 

ปรัชญาโรงเรียน : “ปญฺญา นรานํ รตนํ” ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

 

จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

 

กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 4

 

สังกัดเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

จำนวนครู 21 คน

 

จำนวนอัตราจ้าง 5 คน

 

จำนวนนักเรียน ชาย 100 คน หญิง 164 คน รวม 264 คน