หน้าแรก ติดต่อผู้ดูแล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
Last Updated :
Tue, 17 November, 2015 5:42 PM
 
  
 
   ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี
 
ชื่อ :  โรงเรียนทวารวดี
 
ตราประจำโรงเรียน : องค์พระปฐมเจดีย์
 
อักษรย่อ :  ท.ว. 
 
สีประจำโรงเรียน :  สีฟ้า - สีเทา
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน :  ต้นลีลาวดี                
 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระเทพประทานพร
 
ปรัชญาโรงเรียน : “ปญฺญา นรานํ รตนํ” ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
 
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
 
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1
 
จำนวนครู 21 คน
 
จำนวนอัตราจ้าง 5 คน
 
จำนวนนักเรียน ชาย 100คน หญิง 164 คน รวม 264 คน