สถานที่ตั้ง
 
 
โรงเรียนทวารวดี      สังกัดการศึกษา      เทศบาลนครนครปฐม
 
ตั้งอยู่เลขที่  670  ถนนทหารบก  ตำบลพระปฐมเจดีย์   อำเภอเมืองนครปฐม 
 
จังหวัดนครปฐม   รหัสไปรษณีย์  73000
 
โทรศัพท์ : 0-3425-5761
 
โทรสาร : 0-3425-5761
 
E-Mail Address : tawara.w@hotmail.com