ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู-บุคลากร
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
โครงสร้างการบริหารงาน
งานวิชาการ
งานงบประมาณ
งานบุคลากร
งานทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี
สถิติครูและนักเรียน
ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน
สำหรับครู
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง
แผนที่
สถานที่ตั้ง
 
 
โรงเรียนทวารวดี      สังกัดการศึกษา      เทศบาลนครนครปฐม
 
ตั้งอยู่เลขที่  670  ถนนทหารบก  ตำบลพระปฐมเจดีย์   อำเภอเมืองนครปฐม 
 
จังหวัดนครปฐม   รหัสไปรษณีย์  73000
 
โทรศัพท์ : 0-3425-5761
 
โทรสาร : 0-3425-5761
 
E-Mail Address : tawara.w@hotmail.com
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ