ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตารางสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เริ่มเข้าเรียนวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ปรับกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เลื่อนกำหนดการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-รอบพิเศษ
ประกาศเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ-ม.4-ปีการศึกษา-2563-รอบพิเศษ
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบพิเศษ)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ-รอบปกติ-2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาการ-ปกติ-2563
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบโควต้าเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดสอบวัดผลถลางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค.62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 กับการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา
นร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เข้าร่วมโครงการอัตลัษณ์ของโรงเรียน ในวันที่16 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 -15.30 น.
     ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนทวารวดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2562 เรียนปรับพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่7-10 พฤษภาคม 2562
     เวลา 8.00-14.30น.  
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562