ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู-บุคลากร
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
โครงสร้างการบริหารงาน
งานวิชาการ
งานงบประมาณ
งานบุคลากร
งานทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี
สถิติครูและนักเรียน
ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน
สำหรับครู
ผลงานครู
ผลงานครู
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง
แผนที่
การบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงานงบประมาณ

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT Analysis) โดยเชื่อมโยงกับแผน
    พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา

3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

4. วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

5. สำรวจความต้องการของนักเรียนและคัดเลือกผู้เสนอขอกู้ยืมเงินประสาน
   การกู้ยืมเงินสร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืมเงิน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

6. จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและบัญชีพัสดุ
   ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบพัสดุประจำปี
   และจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด

7. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดหาพัสดุ

 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ