หน้าแรก ติดต่อผู้ดูแล
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
Last Updated :
Tue, 17 November, 2015 5:45 PM
 
  
 
   การบริหารงานงบประมาณ
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงานงบประมาณ
 
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT Analysis) โดยเชื่อมโยงกับแผน
    พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
 
2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา
 
3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
4. วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 
5. สำรวจความต้องการของนักเรียนและคัดเลือกผู้เสนอขอกู้ยืมเงินประสาน
    การกู้ยืมเงินสร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืมเงิน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
 
6. จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและบัญชีพัสดุ ควบคุม
    พัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบพัสดุประจำปี และจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด
 
7. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดหาพัสดุ