การบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงานงบประมาณ

 

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT Analysis) โดยเชื่อมโยงกับแผน
    พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

 

2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา

 

3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 

4. วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

5. สำรวจความต้องการของนักเรียนและคัดเลือกผู้เสนอขอกู้ยืมเงินประสาน
   การกู้ยืมเงินสร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืมเงิน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

 

6. จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและบัญชีพัสดุ
   ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบพัสดุประจำปี
   และจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด

 

7. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดหาพัสดุ