ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
     โรงเรียนทวารวดีมุ่นเน้นการเรียนการสอน
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อไป
ในอนาคตจึงได้มีการจัดแผนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์โดยจัดทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม
มีระบบการจัดการที่ช่วยให้นักเรียนใช้เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย และสร้างสรรค๋