ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู-บุคลากร
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
โครงสร้างการบริหารงาน
งานวิชาการ
งานงบประมาณ
งานบุคลากร
งานทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี
สถิติครูและนักเรียน
ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน
สำหรับครู
ผลงานครู
ผลงานครู
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง
แผนที่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
     โรงเรียนทวารวดีมุ่นเน้นการเรียนการสอน
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อไป
ในอนาคตจึงได้มีการจัดแผนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์โดยจัดทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม
มีระบบการจัดการที่ช่วยให้นักเรียนใช้เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย และสร้างสรรค๋
 
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ