หน้าแรก ติดต่อผู้ดูแล
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
Last Updated :
Tue, 17 November, 2015 5:44 PM
 
  
 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 
     โรงเรียนทวารวดีมุ่นเน้นการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์
และเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตจึงได้มีการจัดแผนการสอน
ด้านคอมพิวเตอร์ โดยจัดทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม 
มีระบบการจัดการที่ช่วยให้นักเรียนใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ได้อย่างปลอดภัย และสร้างสรรค๋