ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู-บุคลากร
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
โครงสร้างการบริหารงาน
งานวิชาการ
งานงบประมาณ
งานบุคลากร
งานทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี
สถิติครูและนักเรียน
ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน
สำหรับครู
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง
แผนที่
ประวัติผู้อำนวยการ
 
 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนทวารวดี จ.นครปฐม

ดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่ :: วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ