ประวัติผู้อำนวยการ
 
 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการ วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนทวารวดี จ.นครปฐม

 

ดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่ :: วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙