ประวัติผู้อำนวยการ
 
 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

โรงเรียนทวารวดี จ.นครปฐม

 

ดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่ :: วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔