หน้าแรก ติดต่อผู้ดูแล
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
Last Updated :
Fri, 2 November, 2018 4:05 PM
 
  
 
Download File สำหรับครู
 
 
 
   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนทวารวดี (ปรับปรุง 2561)
 
 
 
 
 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
 
ไฟล์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1/2561
 
 
   ปถ.05 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ไฟล์ ปถ.05 (ไฟล์ Excel) 
 
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2    
 
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3      
 
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4    
 
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
 
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
 
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
 
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
 
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
 
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
 
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
 
             ความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ ม.4
 
             ความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ ม.5
 
             ความเป็นเลิศภาษาจีน ม.4
 
             ความเป็นเลิศภาษาจีน ม.5
 
             ความเป็นเลิศวอลเลย์บอล ม.4
 
             ความเป็นเลิศวอลเลย์บอล ม.5
 
             ความเป็นเลิศกีตาร์ ม.4
 
             ความเป็นเลิศอาหารไทย ม.4
 
             ชุมนุม
 
             ข้อควรระวังในการใช้โปรแกรม ปถ.05
 
             คู่มือการใช้(ไฟล์ pdf)
 
              ฟอนต์ไทย
 
แผนพอเพียง  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ปี 2560  
 
แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครู    
       
แบบรายงานการอบรม    
       
LogbookDLA