หน้าแรก ติดต่อผู้ดูแล
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
Last Updated :
Tue, 17 November, 2015 5:43 PM
 
  
 
   การบริหารงานวิชาการ
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
 
1. กำหนดนโยบายงานวิชาการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
 
2. จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการของงานวิชาการ
 
3. กำหนดแนวดำเนินการและมาตรการเสริมสร้างคุณภาพงานวิชาการ
 
4. วิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ หาแนวทางแก้ไข พัฒนางานวิชาการให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
 
5. ประเมินผลงานวิชาการ จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวิชาการ
 
6. ปฏิบัติงานตามฝ่ายที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 
7. จัดทำเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ และสื่อต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน