ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู-บุคลากร
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
โครงสร้างการบริหารงาน
งานวิชาการ
งานงบประมาณ
งานบุคลากร
งานทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี
สถิติครูและนักเรียน
ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน
สำหรับครู
ผลงานครู
ผลงานครู
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง
แผนที่
การบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ

1. กำหนดนโยบายงานวิชาการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

2. จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการของงานวิชาการ

3. กำหนดแนวดำเนินการและมาตรการเสริมสร้างคุณภาพงานวิชาการ

4. วิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ หาแนวทางแก้ไข พัฒนางานวิชาการให้มี
    ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

5. ประเมินผลงานวิชาการ จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวิชาการ

6. ปฏิบัติงานตามฝ่ายที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

7. จัดทำเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ และสื่อต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน

 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ