การบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ

 

1. กำหนดนโยบายงานวิชาการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

 

2. จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการของงานวิชาการ

 

3. กำหนดแนวดำเนินการและมาตรการเสริมสร้างคุณภาพงานวิชาการ

 

4. วิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ หาแนวทางแก้ไข พัฒนางานวิชาการให้มี
    ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

 

5. ประเมินผลงานวิชาการ จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวิชาการ

 

6. ปฏิบัติงานตามฝ่ายที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

 

7. จัดทำเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ และสื่อต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน