< style > img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } body { -webkit-filter: grayscale(100%); /* Chrome, Safari, Opera */ filter: grayscale(100%); } < /style >
หน้าแรก ติดต่อผู้ดูแล
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
Last Updated :
Wed, 19 October, 2016 12:21 PM
 
  
 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา
 
       โรงเรียนทวารวดี จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)
จำนวน 2 ห้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพกระบวนการ จัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย อันจะเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ