ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู-บุคลากร
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
โครงสร้างการบริหารงาน
งานวิชาการ
งานงบประมาณ
งานบุคลากร
งานทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี
สถิติครูและนักเรียน
ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน
สำหรับครู
ผลงานครู
ผลงานครู
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง
แผนที่
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
     โรงเรียนทวารวดี จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)
จำนวน 2 ห้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพกระบวนการ จัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย อันจะเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
 
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ