ห้องปฏิบัติการทางภาษา
     โรงเรียนทวารวดี จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)
จำนวน 2 ห้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพกระบวนการ จัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย อันจะเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ