หน้าแรก ติดต่อผู้ดูแล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last Updated :
Tue, 17 November, 2015 5:43 PM
 
  
 
   การบริหารทั่วไป
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงานทั่วไป
 
1. จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ใน
    การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
 
2. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์
 
3. จัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ระยะ 3 - 5 ปี
 
4. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
 
5. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา
 
6. ประสานงาน กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลงาน/โครงการของโรงเรียน
    ให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา
 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี SAR
 
8. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยี
 
9. ติดตามการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
10. วางแผนการดำเนินงานด้านธุรการ
 
11. ลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสือราชการ และเอกสารอื่น ๆ
 
12. จัดบริการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานทางราชการ
 
13. ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
14. การดำเนินงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 
15. จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
16. ดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
 
17. ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริม พัฒนาแก้ไขความประพฤติของนักเรียน
      ให้อยู่ในระเบียบวินัย
 
18. ดำเนินงานอนามัยนักเรียน
 
19. ดำเนินงานด้านกีฬา
 
20. ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ