การบริหารทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงานทั่วไป

 

1. จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ใน
   การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา

 

2. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและ
   การประชาสัมพันธ์

 

3. จัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ระยะ 3 - 5 ปี

 

4. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

 

5. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา

 

6. ประสานงาน กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลงาน/โครงการ
   ของโรงเรียนให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา

 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี SAR

 

8. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
   ใช้เทคโนโลยี

 

9. ติดตามการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

10. วางแผนการดำเนินงานด้านธุรการ

 

11. ลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสือราชการ และเอกสารอื่น ๆ

 

12. จัดบริการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานทางราชการ

 

13. ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

14. การดำเนินงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

 

15. จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

16. ดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

 

17. ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริม พัฒนาแก้ไขความประพฤติ
     ของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย

 

18. ดำเนินงานอนามัยนักเรียน

 

19. ดำเนินงานด้านกีฬา

 

20. ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ/td>