ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู-บุคลากร
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
โครงสร้างการบริหารงาน
งานวิชาการ
งานงบประมาณ
งานบุคลากร
งานทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี
สถิติครูและนักเรียน
ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน
สำหรับครู
ผลงานครู
ผลงานครู
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง
แผนที่
การบริหารทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงานทั่วไป

1. จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ใน
   การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา

2. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและ
   การประชาสัมพันธ์

3. จัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ระยะ 3 - 5 ปี

4. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

5. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา

6. ประสานงาน กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลงาน/โครงการ
   ของโรงเรียนให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา

7. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี SAR

8. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
   ใช้เทคโนโลยี

9. ติดตามการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

10. วางแผนการดำเนินงานด้านธุรการ

11. ลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสือราชการ และเอกสารอื่น ๆ

12. จัดบริการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานทางราชการ

13. ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

14. การดำเนินงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

15. จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

16. ดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

17. ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริม พัฒนาแก้ไขความประพฤติ
     ของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย

18. ดำเนินงานอนามัยนักเรียน

19. ดำเนินงานด้านกีฬา

20. ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ/td>

 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ