ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู-บุคลากร
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
โครงสร้างการบริหารงาน
งานวิชาการ
งานงบประมาณ
งานบุคลากร
งานทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี
สถิติครูและนักเรียน
ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน
สำหรับครู
ผลงานครู
ผลงานครู
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง
แผนที่
ประวัติโรงเรียนทวารวดี
ชื่อ : โรงเรียนทวารวดี
อักษรย่อ :  ทว.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นลีลาวดี
สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า - สีเทา
      โรงเรียนทวารวดี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐
โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐
มาตรา ๔๓ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๐(๖) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ หมวด ๕
ส่วนที่ ๒ มาตรา ๔๑ และสภาเทศบาลนครนครปฐม พิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้จัดตั้งสถานศึกษา “โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลนคร
นครปฐม” ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๔๙ เมื่อ
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ จึงจัดตั้งสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาลนครนครปฐมโดยใช้ชื่อว่า“โรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองทวารวดี"
ขึ้นเพื่อเป็นการสนองตอบความต้องการ ด้านการศึกษาสำหรับนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษด้านทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศและเป็นการรองรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครปฐม เพื่อมีโอกาส ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษามาขึ้นตั้งแต่วันที่
๑ กันยายน ๒๕๔๙
     เทศบาลนครนครปฐมได้อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารเรียน ณ พื้นที่บริเวณ
บ้านพักของพนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๘ ไร่เศษซึ่งในขณะนี้
กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบกรมสามัญศึกษา ๔ ชั้นใต้
ถุนโล่ง จำนวน ๑๘ ห้องเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองทวารวดีจึงขอ
ใช้อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) เป็นการชั่วคราว
และนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองทวารวดีรับโอนมาจาก
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) จำนวน ๔ ห้องเรียน คือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน
๑ ห้องเรียนแผนการเรียนอังกฤษ – สังคมศึกษาฯ จำนวน ๑ ห้องเรียน
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒ ห้องเรียน แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน ๑ ห้องเรียน แผนการเรียน
อังกฤษ – สังคมศึกษาฯ จำนวน ๑ ห้องเรียน ส่วนนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ ๔ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ จำนวน ๓ ห้องเรียน ได้แก่
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน ๒ ห้องเรียน แผนการ
เรียนอังกฤษ – สังคมศึกษา จำนวน ๑ ห้องเรียนรวมจำนวนนักเรียน
ทั้งสิ้น ๒๐๐ คนซึ่งเป็นการแยกการจัดการศึกษาช่วงชั้นที๋ ๔ ออกจาก
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม
๒๕๕๐ เป็นต้นไป
     ต่อมาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ โรงเรียนมัธยมศึกษา
เมืองทวารวดี มีความเห็นว่านครปฐมเป็นเมืองเก่า และเคยเป็นศูนย์กลาง
ของอาณาจักรทวารวดีที่มีความเจริญรุ่งเรือง เพื่อเป็นการระลึกถึงความ
เป็นอาณาจักรทวารวดีดั้งเดิมที่ชาวนครปฐมภูมิใจ จึงเห็นควรให้เปลี่ยน
ชื่อสถานศึกษาจาก “โรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองทวารวดี” เป็น “โรงเรียน
ทวารวดี” ซึ่งเป็นชื่อที่กระชับและได้ความหมายที่ชัดเจน ตั้งแต่วันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
 
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ