ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู-บุคลากร
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
โครงสร้างการบริหารงาน
งานวิชาการ
งานงบประมาณ
งานบุคลากร
งานทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี
สถิติครูและนักเรียน
ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน
สำหรับครู
ผลงานครู
ผลงานครู
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง
แผนที่
Slide 0
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ-รอบปกติ-2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาการ-ปกติ-2563
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบโควต้าเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดสอบวัดผลถลางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค.62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 กับการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา
นร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เข้าร่วมโครงการอัตลัษณ์ของโรงเรียน ในวันที่16 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 -15.30 น.
     ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนทวารวดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2562 เรียนปรับพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่7-10 พฤษภาคม 2562
     เวลา 8.00-14.30น.  
 
รูปภาพกิจกรรม

รับรางวัลเด็กเเละเยาวชนดีเด่นเเห่งชาติประจำปี 2563

   
   
   
 
ลิ้งค์น่าสนใจ