หน้าแรก ติดต่อผู้ดูแล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
 
Last Updated :
 
  วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา เน้นคุณธรรมนำความรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
  
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก (รอบปกติ) เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562