หน้าแรก ติดต่อผู้ดูแล
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
Last Updated :
Tue, 17 November, 2015 5:42 PM
 
  
 
   ห้องสมุด
 

     ห้องสมุดของโรงเรียนทวารวดี จัดให้มีระบบ
การสืบค้น การยืม - คืนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และนักเรียนยังสามารถสืบค้นความรู้ได้ จากระบบ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

     ห้องสมุดเปิดบริการนักเรียนตั้งแต่เวลา 07.30 -
17.00 น. ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้
นักเรียนรักการอ่าน รณรงค์ให้นักเรียนเข้ามาใช้
ห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ให้มากขึ้น