ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู-บุคลากร
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
โครงสร้างการบริหารงาน
งานวิชาการ
งานงบประมาณ
งานบุคลากร
งานทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี
สถิติครูและนักเรียน
ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน
สำหรับครู
ผลงานครู
ผลงานครู
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง
แผนที่
ห้องสมุด
     ห้องสมุดของโรงเรียนทวารวดี จัดให้มีระบบ
การสืบค้น การยืม - คืนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และนักเรียนยังสามารถสืบค้นความรู้ได้ จากระบบ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

     ห้องสมุดเปิดบริการนักเรียนตั้งแต่เวลา
07.30 - 17.00 น. ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริม
เพื่อให้นักเรียนรักการอ่าน รณรงค์ให้นักเรียน
เข้ามาใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้มากขึ้น
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ