ห้องสมุด
     ห้องสมุดของโรงเรียนทวารวดี จัดให้มีระบบ
การสืบค้น การยืม - คืนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และนักเรียนยังสามารถสืบค้นความรู้ได้ จากระบบ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

     ห้องสมุดเปิดบริการนักเรียนตั้งแต่เวลา
07.30 - 17.00 น. ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริม
เพื่อให้นักเรียนรักการอ่าน รณรงค์ให้นักเรียน
เข้ามาใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้มากขึ้น