ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู-บุคลากร
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
โครงสร้างการบริหารงาน
งานวิชาการ
งานงบประมาณ
งานบุคลากร
งานทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี
สถิติครูและนักเรียน
ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน
สำหรับครู
ผลงานครู
ผลงานครู
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง
แผนที่
การบริหารงานบุคคล
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม เพิ่มเติมความรู้

2. ให้ครูทุกคนปฏิบัติงานในกลุ่มสาระของตนเองและช่วยงานในฝ่าย
   หรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม

3. นิเทศผลการดำเนินงานของบุคลากร

4. จัดทำกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนางาน และจัดทำรายงานผลเสนอต่อ
   ผู้บริหารสถานศึกษา

5. จัดทำเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ และสื่อต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน

6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ