หน้าแรก ติดต่อผู้ดูแล
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
Last Updated :
Tue, 17 November, 2015 5:41 PM
 
  
 
   การบริหารงานบุคคล
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม เพิ่มเติมความรู้
 
2. ให้ครูทุกคนปฏิบัติงานในกลุ่มสาระของตนเองและช่วยงานในฝ่ายหรืองานอื่นๆ 
    ตามความเหมาะสม
 
3. นิเทศผลการดำเนินงานของบุคลากร
 
4. จัดทำกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนางาน และจัดทำรายงานผลเสนอต่อ
    ผู้บริหารสถานศึกษา
 
5. จัดทำเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ และสื่อต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน
 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย