การบริหารงานบุคคล
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม เพิ่มเติมความรู้

 

2. ให้ครูทุกคนปฏิบัติงานในกลุ่มสาระของตนเองและช่วยงานในฝ่าย
   หรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม

 

3. นิเทศผลการดำเนินงานของบุคลากร

 

4. จัดทำกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนางาน และจัดทำรายงานผลเสนอต่อ
   ผู้บริหารสถานศึกษา

 

5. จัดทำเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ และสื่อต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน

 

6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย