หน้าแรก ติดต่อผู้ดูแล
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
Last Updated :
Tue, 17 November, 2015 5:40 PM
 
  
 
   ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 
     โรงเรียนทวารวดีจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อเร่งส่งเสริมความ
สามารถด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดตั้งโรงเรียนของฝ่ายบริหาร เทศบาลนครนครปฐม โดยภายในศูนย์ประกอบไปด้วย 8 โซน ดังนี้

1. โซนเสียง
2. โซนแสง
3. โซนแรงและการเคลื่อนที่
4. โซนมวล น้ำหนักและสมดุล
5. โซนไฟฟ้าและแม่เหล็ก
6. โซนร่างกายและสุขภาพ
7. โซนการแก้ปัญหาแสนสนุก