ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู-บุคลากร
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
โครงสร้างการบริหารงาน
งานวิชาการ
งานงบประมาณ
งานบุคลากร
งานทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี
สถิติครูและนักเรียน
ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน
สำหรับครู
ผลงานครู
ผลงานครู
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง
แผนที่
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
     โรงเรียนทวารวดีจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อเร่งส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดตั้งโรงเรียนของฝ่ายบริหาร เทศบาลนครนครปฐม โดยภายในศูนย์ประกอบไปด้วย 8 โซน ดังนี้

1. โซนเสียง
2. โซนแสง
3. โซนแรงและการเคลื่อนที่
4. โซนมวล น้ำหนักและสมดุล
5. โซนไฟฟ้าและแม่เหล็ก
6. โซนร่างกายและสุขภาพ
7. โซนการแก้ปัญหาแสนสนุก
 
   
 
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ