แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ
     โรงเรียนทวารวดีจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ระบบนิเวศ ขึ้นเพื่อให้นักเรียน บุคลากรและ ผู้มาเยือนได้ศึกษาระบบนิเวศสัตว์น้ำ และเพื่อบรรยากาศ
ส่งเสริมแก่การเรียนรู้ และใช้ ในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ วิชาที่ใช้แหล่งการเรียนรู้ ระบบนิเวศได้แก่ ชีววิทยา ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์ เกษตร