ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู-บุคลากร
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
โครงสร้างการบริหารงาน
งานวิชาการ
งานงบประมาณ
งานบุคลากร
งานทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี
สถิติครูและนักเรียน
ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน
สำหรับครู
ผลงานครู
ผลงานครู
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง
แผนที่
แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ
     โรงเรียนทวารวดีจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ระบบนิเวศ ขึ้นเพื่อให้นักเรียน บุคลากรและ ผู้มาเยือนได้ศึกษาระบบนิเวศสัตว์น้ำ และเพื่อบรรยากาศ
ส่งเสริมแก่การเรียนรู้ และใช้ ในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ วิชาที่ใช้แหล่งการเรียนรู้ ระบบนิเวศได้แก่ ชีววิทยา ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์ เกษตร
 
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ