สถิติครูและนักเรียน
 
ชั้น ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 9 24 33

นางสาวพิมพ์พิชชา วันสีเขียว
นางสาวสุนิศา ชั้นไพศาลศิลป์

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 13 19 32 นางณัฐพร โพธิ์เอี่ยม
นางสาวพัชรี บำรุงศิลป์
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 21 31 นายจักรินทร์ บ่ออินทร์
นางจันทิมา วิเศษอานนท์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

9

10 19 นางสาวปาณิสรา ศิริประเสริฐ
นางสาวศรีสว่าง ว่อวตระกูลเรือง
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 9 11 20 นางสาวอรณัชชา ศักดิ์อารี
นายมนต์ชัย ธชีพันธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 11 21 นางสาวบุญเพ็ญ มาสุข
นายอาทิตย์ โพธิ์เงินงาม
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 12 11 23 นางสาวณปภัช รุ่งโรจน์
นายวัลลภ ธรรมรัตน์ชัย
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 8 13 21 นางสาวสุธรรมา สุขสี
นายเกียรติศักดิ์ บัวงาม
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 8 13 21 นางจิตรลดา วิชชุกิจมงคล
นางสาวธันย์ชนก แสงทองดี
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 9 23 32 นางสาวมลธิรา พุ่มใย
นายธรรมรัตน์ สามเพชรเจริญ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 12 18 30 นางสาววราภรณ์ กล่อมใจ
นางสาวกนกรัตน์ วุฒิวิชาภรณ์
รวมจำนวนนักเรียน 109 174 283