หน้าแรก ติดต่อผู้ดูแล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last Updated :
Wed, 14 June, 2017 4:42 PM
 
  
 
   สถิติครูและนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560
ชั้น ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 10 14 24

นางสาวสุธรรมา สุขสี
นายเกียรติศักดิ์ บัวงาม

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 10 14 24 นางจิตรลดา วิชชุกิจมงคล
นางสาวธันย์ชนก แสงทองดี
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 11 22 33 นางสาวมลธิรา พุ่มใย
นายธรรมรัตน์ สามเพชรเจริญ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

13

20 33 นางสาววราภรณ์ กล่อมใจ
นางสาวกนกรัตน์ วุฒิวิชาภรณ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 19 18 37 นางสาวอรณัชชา ศักดิ์อารี
นางสาวสุนิศา ชั้นไพศาลศิลป์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 12 15 27 นางณัฐพร โพธิ์เอี่ยม
นางสาวพัชรี บำรุงศิลป์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 11 16 27 นายจักรินทร์ บ่ออินทร์
นางจันทิมา วิเศษอานนท์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 10 15 25 นายมนต์ชัย ธชีพันธ์
นางสาวปาณิสรา ศิริประเสริฐ
นางสาวศรีสว่าง ว่องตระกูลเรือง
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 7 12 19 นางสาวบุญเพ็ญ มาสุข
นางสาวเจนจิรา วันจิ๋ว
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 6 12 18 นางสาวณปภัช รุ่งโรจน์
นายณัฏฐณัฏฐ์ มณฑาสุวรรณ
รวมจำนวนนักเรียน 109 158 267