ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติของโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนทวารวดี
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู-บุคลากร
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
โครงสร้างการบริหารงาน
งานวิชาการ
งานงบประมาณ
งานบุคลากร
งานทั่วไป
แผนปฏิบัติการประจำปี
สถิติครูและนักเรียน
ดาวน์โหลด
สำหรับนักเรียน
สำหรับครู
ผลงานครู
ผลงานครู
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง
แผนที่
นโยบายการจัดการศึกษา (POLICY)
      จัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะและมีศักยภาพสูง
ในด้านวิชาการโดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม
และปลอดสารเสพติดให้โทษโดยเด็ดขาด
 
วิสัยทัศน์ (VISION)
      โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local
Development)
 
เป้าประสงค์
1.สถานศึกษามีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง
2.สถานศึกษามีสื่อ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่เพียงพอ
   เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนรู้
3.ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน
4.ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
5.สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
   (SBMLD)
 
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
    ท้องถิ่น (SBMLD)
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
 โรงเรียนมีบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนรู้
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
 ไหว้สวย รวยน้ำใจ รักใครสามัคคี มีไมตรีต่อผู้มาเยือน
 
 
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ