หน้าแรก ติดต่อผู้ดูแล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last Updated :
Tue, 17 November, 2015 5:45 PM
 
  
 
   วิสัยทัศน์ (VISION)
 

           จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา

 
เน้นคุณธรรมนำความรู้ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักปรัชญาของ
 
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากลบนพื้นฐาน
 
ของความเป็นไทย
 
 
 
   พันธกิจ (Mission)
 
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้
 
5. สืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
 
    ความเป็นไทยและสามารถปรับตัวเข้ากับความเป็นสากล
 
6. ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
    โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 
7. พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
 
8. สร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้