นโยบายการจัดการศึกษา (POLICY)
      จัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะและมีศักยภาพสูง
ในด้านวิชาการโดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม
และปลอดสารเสพติดให้โทษโดยเด็ดขาด
 
วิสัยทัศน์ (VISION)
      โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local
Development)
 
เป้าประสงค์
1.สถานศึกษามีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง
2.สถานศึกษามีสื่อ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่เพียงพอ
   เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนรู้
3.ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน
4.ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
5.สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
   (SBMLD)
 
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
    ท้องถิ่น (SBMLD)
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
 โรงเรียนมีบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนรู้
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
 ไหว้สวย รวยน้ำใจ รักใครสามัคคี มีไมตรีต่อผู้มาเยือน